AVV

§1 Gelding van de voorwaarden

 1. De leveringen, diensten en aanbiedingen van de firma MAYKO Natursteinwerke GmbH & Cie. KG (navolgend firma MAYKO genoemd) geschieden uitsluitend op basis van de algemene verkoopvoorwaarden. Deze gelden zodoende ook voor toekomstige zakenrelaties, ook wanneer dit niet nogmaals uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Uiterlijk bij het accepteren van de goederen of de dienst gelden deze voorwaarden als geaccepteerd. Contrabevestigingen van de klant met een verwijzing naar zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden worden bij deze tegengesproken.
 2. Alle overeenkomsten, die tussen de firma MAYKO en de klant met het doel tot uitvoering van deze overeenkomst worden overeengekomen, dienen schriftelijk te worden vastgelegd in deze overeenkomst.

§ 1 Aanbod en het sluiten van overeenkomsten

 1. De aanbiedingen van de firma MAYKO zijn vrijblijvend en onverbindend. Acceptatieverklaringen en alle bestellingen dienen vanwege de rechtswerking schriftelijk of per fax door de firma MAYKO te worden bevestigd.
 2. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of dergelijke prestatiekenmerken zijn slechts dan bindend, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Het verkooppersoneel van de firma MAYKO is niet bevoegd, bijkomende mondelinge afspraken te treffen of mondelinge toezeggingen te geven, die buiten de inhoud van het schriftelijke contract gaan.

§3 Prijzen

 1. Voor zover niet anders aangegeven, houdt de firma MAYKO zich aan de in haar aanbiedingen opgesomde prijzen, gedurende 30 dagen na afgifte. In andere gevallen zijn de in de opdrachtbevestiging van de firma MAYKO genoemde prijzen ex. de desbetreffende BTW maatgevend. Extra leveringen en diensten worden apart berekend.
 2. Als er levertijden van meer als vier maanden vanaf de sluiting van het contract worden overeengekomen, worden de op de dag van de levering geldende prijzen in rekening gebracht. De klant kan dan het contract ontbinden, wanneer de prijsverhoging de verhoging van de algemene kosten voor het levensonderhoud in de tijd tussen de bestellingen en de levering niet irrelevant overtreft.
 3. De prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, vanaf het opslagterrein of de fabriek.

§4 Lever- en dienstleveringstijd

 1. Levertijden of -termijnen, die bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. Vertragingen in de lever- of dienstverlening vanwege overmacht en op basis van gebeurtenissen, die de levering dood de firma MAYKO niet alleen kortstondig cruciaal bemoeilijken of onmogelijk maken - hieronder vallen in het bijzonder stakingen, uitsluitingen, officiële bepalingen etc, ook wanneer deze bij leveranciers van de firma MAYKO of bij hun sub-leveranciers plaatsvinden -, hoeft de firma MAYKO ook bindend vastgelegde tijdsbestekken en termijnen niet na te komen. Ze geven de firma MAYKO het recht, de levering c.q. dienst om de duur van de belemmering plus een billijke aanlooptijd te verlengen of vanwege het contract voor het nog niet nagekomen deel geheel of gedeeltelijk te verbreken.
 3. Wanneer de belemmering langer dan drie maanden duurt, heeft de klant, na het geven van een redelijke uiterste termijn, het recht het contract, met betrekking tot het nog niet nagekomen gedeelte, te verbreken. Wordt de levertijd verlengd of wordt de firma MAYKO van haar verplichting bevrijd, kan de klant hieruit geen aanspraak op schadevergoeding vragen. De firma MAYKO kan zich alleen dan op deze omstandigheden beroepen, wanneer de klant direct op de hoogte wordt gebracht.
 4. Voor zover de firma MAYKO aansprakelijk is voor het niet nakomen van bindende tijdsbestekken of termijnen of in gebreke is, heeft de klant het recht op een schadevergoeding ter hoogte van 0,50 % van iedere complete week van het in gebreke zijn, in totaal echter een maximum van 5,00 % van de rekeningswaarde van de door de vertraging betroffen leveringen of dienstverleningen. Verdere claims zijn uitgesloten, hetzij dat de vertraging op ten minste grove nalatigheid van de firma MAYKO berust.
 5. De firma MAYKO heeft te allen tijde het recht deelleveringen of gedeeltelijke dienstverleningen uit te voeren, tenzij de deellevering of de gedeeltelijke dienstverlening niet interessant is voor de klant.
 6. Het nakomen van de lever- en dienstverleningsplichten van de firma MAYKO kan alleen dan geschieden, wanneer de verplichtingen van de klant op tijd en correct worden vervuld.
 7. Als de klant vertraging bij de aanname veroorzaakt, heeft de firma MAYKO het recht, schadevergoeding voor de ontstane schade te verlangen; bij het optreden an een vertraging bij de aanname is de klant aansprakelijk voor het gevaar van de toevallige verslechtering en het toevallige verlies.
 8. Is de klant verantwoordelijk voor onderbrekingen of vertragingen bij de door de firma MAYKO te leveren diensten, is de klant aansprakelijk voor de door de onderbreking of vertraging ontstane kosten, die apart in rekening worden gebracht.

§5 Gevaaroverdracht

 1. Het gevaar wordt, zodra de zending aan de voor het transport verantwoordelijke persoon werd overgedragen of voor de verzending de opslag van firma MAYKO heeft verlaten, overgedragen aan de klant. Wordt de verzending op wens van de klant vertraagt, wordt het gevaar met de mededeling van de verzendgereedheid aan hem overgedragen.

§6 Afnamevertraging

 1. Indien de klant na afloop van de in het contract vastgelegde termijn of de redelijke uiterste termijn van minstens een week de afname van de levering weigert of als op een andere manier duidelijk wordt dat de klant het bestelde niet wil afnemen, kan de firma MAYKO het contract verbreken of schadevergoeding eisen voor het niet-naleven van het contract. Deze schadevergoeding bedraagt 20,00 % van de netto waarde van de goederen excl. eventueel onstane BTW in wettelijke hoogte. Hierbij blijft de klant het bewijs van de concreet ontstane schade voorbehouden, die de firma MAYKO dan kan claimen.

§7 Garantie

 1. De firma MAYKO garandeert, dat de producten geen fabricage- en materiaalfouten hebben (vgl. hiertoe ook lid 2). De garantieperiode bedraagt zes maanden en begint vanaf datum van levering.
 2. Natuursteenmateriaal is als natuurlijk product onderhevig aan natuurlijke schommelingen qua kleur en structuur, verschil in korreling, afwijking in kleur en structuur, zoals vlekken, aders, nuanceringen en poriën. Voor zover het zich bij natuursteenmateriaal om de voorheen beschreven schommelingen en afwijkingen handelt, gaat het niet om een fout of een mankement. Deze kunnen niet als onderwerp van reclamaties of klachten dienen. Voor zover de klant stalen heeft gezien of heeft ontvangen, gebeurde dit vrijblijvend, omdat deze alleen algemeen het uitzien van de steen tonen. Stalen en stukken kunnen nooit alle verschillen in kleur, motief en structuur van de steen herbergen en exemplarisch weergeven.
 3. Ten opzichte van de be- en verwerking van de natuurstenen wordt de DIN 18332 in het bijzonder voor grensafmetingen, gelijkheidstoleranties, uitzien en herstel toegepast. Bovendien gelden de telkens actuele voorschriften van de Deutschen Natursteinverbandes (Duits natuursteenverband).
 4. De klant dient de firma MAYKO duidelijke mankementen direct, echter op zijn laatst binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde product schriftelijk meedelen. Mankementen, die ook bij nauwkeurige controle binnen deze termijn niet kunnen worden ontdekt, dienen direct na het ontdekken hiervan schriftelijk te worden meegedeeld aan de firma MAYKO.
 5. De garantie-aanspraak tegenover de firma MAYKO in zijn geheel of met betrekking tot losse onderdelen is beperkt op het recht tot verbetering of nalevering. De klant heeft echter het recht, bij het mislukken van twee verbeteringen of vervangende leveringen, telkens binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de reclamatie, de vermindering van de vergoeding of, wanneer geen bouwprestatie deel van de reclamatie is, indien hij dit wenst het contract terug te draaien.
 6. Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten.
 7. Garantie-eisen tegenover de firma MAYKO zijn alleen voorbehouden voor de directe klant en kunnen niet worden afgestaan.
 8. De voorafgaande leden omvatten uitsluitend de garantie voor de producten en excluderen iedere andere vorm van garantie. Dit geldt niet voor schadeclaims met betrekking tot gewaarborgde eigenschappen.

§8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot en met de naleven van alle claims (inclusief alle saldoeisen van rekening-courant), die de firma MAYKO uit iedere juridische grondslag tegenover de klant nu of in de toekomst ontstaan, wordt de firma MAYKO de volgende waarborgen verleend, die indien zij dit wenst vrij worden gegeven, voor zover de waarde van de claims blijvend en meer als 20 % bedraagt.
 2. De goederen blijven eigendom van de firma MAYKO. Verwerking of vervorming geschieden steeds voor de firma MAYKO als producent, echter zonder verplichting voor haar. Komt het (mede-)eigendom van de firma MAYKO door een verbintenis te vervallen, wordt nu al overeengekomen, dat het (mede-)eigendom van de klant met betrekking tot de geijke kwestie qua waarde evenredig (rekeningswaarde) wordt overgedragen aan de firma MAYKO. De klant bewaart het (mede-)eigendom van de firm MAYKO kosteloos. Goederen, waar de firma MAYKO (mede-)eigenaar van is, wordt vanaf nu als goederen onder voorbehoud aangeduid.
 3. De klant heeft het recht, de goederen onder voorbehoud op correcte wijze in het handelsverkeer te verwerken en te verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Verpanding of zekeringsoverdracht is niet toegestaan. De uit de doorverkoop of vanwege een andere juridische reden (verzekering, niet-geoorloofd handelen) met betrekking tot de goederen onder voorbehoud onstane vorderingen (inclusief alle saldoeisen op rekening-courant) staat de klant nu al zekerheidshalve in volledige omvang aan de firma MAYKo af. De firma MAYKO machtigt hen herroepelijk, de aan de firma MAYKO afgestane eisen en hun rekening in eigen naam in te vorderen. Deze invorderingsmachtiging kan alleen worden herroepen, wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet op correcte manier invult.
 4. Bij toegankelijkheid van derden op de goederen onder voorbehoud, in het bijzonder bij verpandingen, wordt de klant erop gewezen dat het om eigendom van de firma MAYKO gaat en deze wordt direct op de hoogte gesteld, zodat de firma MAYKO haar eigendomsrechten in kan vorderen. Voor zover derden niet in staat zijn, de firma MAYKO in dit verband ontstane judiciële of extrajudiciële kosten te vergoeden, wordt de klant hiervoor aansprakelijk gesteld.
 5. Bij handelingen van de klant in strijd met het contract - heeft de firma MAYKO het recht, de goederen onder voorbehoud terug te vorderen of, indien hier sprake van is, de revindicatie van de klant tegenover derden in te vorderen. In het geval van revocatie van de goederen onder voorbehoud door de firma MAYKO is geen sprake van ontbinding van het contract.

§9 Betaling

 1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de rekeningen van de firma MAYKO bij koopovereenkomsten (koopprijs, bijkomende dienstverleningen, zoals verpakking op paletten met staalbanden o.i.d., voorgeschoten kosten bijv. douanekosten) bij overdracht van de gekochte producten - op zijn laatst echter acht dagen na toegang van de beschikbaarheidsmededeling en de overdracht of toezending van de rekening - te worden betaald.
 2. De firma MAYKO heeft het recht, ondanks andere bepalingen van de klant, betalingen in eerste instantie met oudere schulden te verekenen, en zal de klant over de vorm van de uitgevoerde verrekening informeren. Indien reeds kosten en rente zijn ontstaan, heeft de firma MAYKO het recht, de betaling eerst op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte met de hoofdvordering te verrekenen.
 3. Een betaling geldt pas als voldaan, wanneer de firma MAYKO over het geld kan beschikken. In geval van cheques geldt de betaling als voldaan, wanneer de cheque is verzilverd.
 4. Er is dan sprake van achterstand, wanneer een aanmaning is verstuurd, echter in ieder geval na 30 dagen na ontvangst of vervaldatum van een rekening oder een gelijkwaardige betalingssommatie. De rente voor achterstallige betalingen bedraagt 5,00 %-punten van het basis rentetarief volgens § 1 van de discontovoet-overgangs-wet d.d. 09.06.1998 (BGBl. I S. 1242).
 5. Wanneer de firma MAYKO op de hoogte wordt gesteld van omstandigheden, die de kredietwaardigheid van de klant op een helling zetten, in het bijzonder een niet-gedekte cheque of achterstallige betalingen, of wanneer de firma MAYKO op de hoogte wordt gesteld van andere omstandigheden, die de kredietwaardigheid van de klant op een helling zetten, heeft de firma MAYKO het recht, de gehele restschuld in een keer op te eisen, ook wanneer deze cheques heeft aangenomen. De firma MAYKO heeft in dit geval bovendien het recht, voorafbetalingen of een zekerheidstelling te eisen.
 6. De klant heeft alleen dan het recht, compensatie, inhouding of mindering in rekening te brengen, ook wanneer klachten of wederzijdse claims worden ingediend, wanneer de wederzijdse claim rechtsgeldig of onbetwistbaar zijn. De inhouding van betaling staat de klant op basis van wederzijdse claims uit hetzelfde contract toe.

§10 Patenten

 1. De firma MAYKO zal de klant en zijn koper vrijstellen van claims door het niet naleven van het copyright, handelsmerken of patenten, tenzij de ontwerp een levering door de klant is opgesteld. De vrijwaringsverplichting van de firma MAYKO is qua bedrag beperkt op de te voorziene schade.
 2. Extra voorwaarde voor de vrijwaring is, dat de firma MAYKO de leiding in juridische conflicten krijgt en dat de beweerde onwettigheid uitsluitend betrekking heeft op de bouwwijze van het leveren product van de firma MAYKO zonder verbinding of gebruik met andere producten.
 3. De firma MAYKO heeft naar heuze het recht, zich van de in par. 1 aanvaarde verplichtingen daardoor te bevrijden, dat deze of a.) de noodzakelijke licenties met betrekking tot de vermeende overtreden patentwet heeft bezorgd of b.) de klant een veranderd geleverd goed c.q. een deel hiervan ter beschikking stelt, die in het geval van vervanging tegen het onderwerp van overtreding c.q. het gedeelte van de overtreding met betrekking tot het geleverde product opheft.
 4. Alle door de klant vervaardigde tekeningen, ontwerpen, constructieideeën, voorbeelden, reclamedrukwerken alsook de door de firma MAYKO vervaardigde calculatiedocumenten blijven eigendom van de firma MAYKO. Ze mogen noch door de klant worden gereproduceerd, noch derden ter beschikking worden gesteld.

§11 Geheimhouding

 1. Zolang niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen, geldt de aan de firma MAYKO in verbinding met de bestellingen aangeboden informatie niet als vertrouwelijk.

§12 Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Schadeclaims uit positieve vorderingschending en uit niet-geoordloofd handelen zijn zowel tegen de firma MAYKO alsook tegen vervulling- c.q. verrichtingshulpen uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen. Dit geldt ook voor schadeclaims wegens het niet-leveren, echter slechts voor zover, als het vervangen van middelijke of gevolgschaden op basis van het mankement wordt verlangd, tenzij de aanspraklijkheid op een verzekering baseert, die de klant tegen het risico van zulke schades dient te verzekeren. Iedere aansprakelijkheid is begrensd op de tijdens het overeenkomen van het contract afzienbare schade. In ieder geval blijft een aansprakelijkheid van de firma MAYKO volgens de productaansprakelijkheidswet en andere claims uit productieaansprakelijkheid onaangetast.

§13 Contract verbreken door de firma MAYKO

 1. Wordt ondanks vooraf vakkundige controle pas in de loop van de vakkunidge bewerking duidelijk, dat de opdracht in de onderhavige vorm niet uitvoerbaar is of met alleen met een onevenredige prijsverhoging kan worden uitgevoerd, heeft de firma MAYKO het recht, het contract te verbreken, wanneer de klant het niet eens is met een mogelijke contractverandering. Wordt het contract verbroken, heeft de klant alleen een aanspraak op de gratis teruggave van de bijvoorbeeld voor de bewerking afgestane voorwerp in de desbetreffende toestand. Verdere claims, in het bijzonder op schadevergoeding, zijn niet gegrond.
 2. De firma MAYKO heeft ook het recht een contract te verbreken, wanneer er sprake is van een duidelijke verslechtering in het vermogen van de klant, waardoor de aanspraak op tegenprestatie in het gedrang komt en de klant na sommatie van de firma MAYKO geen zekerheid kan bieden.
 3. Wanneer de firma MAYKO redelijkerwijze het contract verbreekt, dient de klant direct na sommatie door de firma MAYKO de reeds overhandigde goederen op eigen kosten en iegen risico terug te brengen naar de fabriek of de opslaghal van de firma MAYKO. De klant dient ter compensatie voor de ontstane kosten, de gebruikstoestemming of waardevermindering een forfait van 20,00 % van het netto rekeningbedrag excl. BTW te betalen. De verdragspartijen hebben de mogelijkheid, een hogere of lagere schade te bewijzen en op te eisen.

§14 Gelding van de VOB/B (Duitse bouwnijverheid contractprocedures) bij aannemingscontracten of leveringscontracten

 1. Voor zover het om bouwprestaties gaat, wordt de VOB deel B (VOB/B) - Algemene contractovereenkomsten voor het uitvoeren van bouwprestaties - als maatgevend overeengekomen. De klant wordt de inzage in de VOB/B op de vestiging van de firma MAYKO aangeboden. Bovendien gelden daarnaast de bepalingen van dit contract.
 2. Bij overige aannemingscontracten of leveringscontracten gelden onze algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking, volgens de betekenis, dat in plaats van het begrip “levering” het begrip “dienstlevering” gebruikt dient te worden.

§15 Privacyverklaring

 1. De klant wordt conform §33 Wet bescherming persoonsgegevens erop attent gemaakt, dat zijn gegevens in het kader van de afhandeling van de order - in het bijzonder ook voor de facturatie - worden opgeslagen en verwerkt.

§16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, gedeeltelijke nulliteit

 1. Voor deze algemene verkoopvoorwaarden en de complete rechtsbetrekkingen tussen de firma MAYKO en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
 2. Voor zover de klant een bij de KvK geregistreerde koopman, juridische persoon van het publiekrecht of publiekrechtelijk fonds is, is Mayen de exclusieve bevoegde rechter voor alle uit het contract ontstane directe en indirecte geschillen.
 3. De firma MAYKO is echter in afwijking van lid 2 gerechtigd, ook bij de statutaire zetel van de klant een aanklacht in te dienen.
 4. Mocht een bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden of een bepaling in het kader van aparte overeenkomsten ineffectief zijn of worden, blijft de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten onaangetast.